array_unshift函数说明如下:

int array_unshift ( array &$array , mixed $var [, mixed $… ])

array_unshift() 将传入的单元插入到 array 数组的开头。注意单元是作为整体被插入的,因此传入单元将保持同样的顺序。所有的数值键名将修改为从零开始重新计数,所有的文字键名保持不变。

如上,只可传入 var 值,不可 unshift 设定 key 值和 value.

可考虑使用如下代码,即可完成对array_unshift增加key:

1
2
<?php
$array = array($key => $value) + $array;